FRIMÄRKETS HISTORIA

Många enskilda händelser ledde tillsammans fram till framställandet av det första frimärket. Frågan om vem som rätteligen bör betraktas som frimärkets skapare är emellertid kontroversiell. Nedan följer kronologiskt en räcka av händelser som så småningom ledde till att Penny Black utgavs en vårdag i England 1840. Därefter följer en kort beskrivning av några av de tidigaste utgåvorna.

1358  Milano. En färglös poststämpel i form av en eldsprutande drake präglas på det förslutna brevet. Andra italienska städer följer snart exemplet t ex Venedig, Florens.  Präglingens betydelse är omdiskuterad.

MILANO 1358                                 VENEDIG

Milano 1358                                               Venedig 1400-tal    

1653  "Lilla posten" (Petit Poste) låter framställa  särskilda etiketter där avsändaren själv fyller i dagens datum och postar sina brev i speciellt uppsatta boxar i Paris. Inga sådana etiketter har överlevt till våra dagar (bilden är konstruerad efter de knapphändiga skriftliga beskrivningar som finns).

PETIT POSTE

Petit Poste 1653

1660  Sverige. Ett stämplat papper börjar användas som bevis för erlagda avgifter till staten, Carta Sigillata.

CARTA SIGILLATA

Carta Sigillata

1661  England. Den första stämpeln med datuminformation börjar användas på brev, den så kallade Bishop-stämpeln.

BISHOP´S DATUMSTÄMPEL 1661

Bishop´s datumstämpel 1661

1665  Nederländerna. Holländska Ostindiska Kompaniet börjar prägla monogram på sina brev.

OSTINDISKA KOMPANIET 1665

Holländska Ostindiska Kompaniet 1665

1680  England. William Dockwra börjar i sin lokala "penny post" använda trekantiga stämplar som bevis för erlagd betalning.

DOCKWRA 1680

Dockwra´s Penny Post

1683  Frankrike. En ankomststämpel "d´Jarsey" (från Jersey) används för första gången.

d´JARSEY 1683

Ankomststämpel 1683

1685  Sverige. F repektive B-stämplar (Fribrev och Betalt) börjar användas.

  F-STÄMPEL                                        B-STÄMPEL

          F-stämpel (Fri)                                                      B-stämpel (Betalt)

1708  Sverige. Stockholm börjar som en av de tidigaste orterna använda avsändarstämpel.

STOCKHOLM 1708

Stockholm avsändarstämpel 1708

1716  Spanien. Fritt porto markeras genom ett avtryck med huset Kastillen & Léons vapensköld.

 KASTILLEN & LÉON

Kastillen & Léon

1802  England. Skattemärken (för hattar) utges detta år för första gången i en självhäftande typ påminnande om våra blivande frimärken. Upphovsman är William Pitt.

1811  Skottland. Ett (obekräftat) rykte antyder att ett skotskt skeppskompani detta år introducerat fraktmärken att användas på av dem befordrade försändelser. 

1818  Sardinien. Brevpapper stämplat med en hornblåsare på en galopperande häst utges i tre valörer.

  SARDINIEN 15 C                  SARDINIEN 25 C                 SARDINIEN 50 C

Sardinien 15, 25 och 50 cents 1818

1823  Svensken C. G. Treffenberg föreslår att brev skall skrivas på ett särskilt förbetalt och stämplat papper som han ger det gamla namnet Carta Sigillata. Förslaget antas inte. 

      TREFFENBERG 1823                         TREFFENBERG 1823

Treffenberg´s Carta Sigillata

1824  Sverige. Så kallade tidningsstämplar börjar användas som bevis på förbetalda avgifter.

TIDNINGSSTÄMPEL 1824

Tidningsstämpel 1824

1831  Grekland. Ett svart-vitt frimärke av avbildad typ trycks upp. Det är ämnat att utgöra kvitto på ett frivilligt tilläggsporto för att samla in pengar åt flyktingar från Kreta.

GREKLAND 1831

Grekland 1831

1834  Skottland. James Chalmers börjar skissa på en frimärksidé. Chalmers skulle komma att bli Rowland Hills´ allvarligaste konkurrent om äran av att vara frimärkets egentlige upphovsman.  Efter de bådas död har en stundtals bitter strid om frågan förts mellan männens ättlingar.

CHALMERS 1834

Chalmers 1834

1836  Österrike. Postmästaren Laurenz Koscher föreslår en postreform inkluderande frimärken. Förslaget förkastas emellertid. 1950 hittas dock ett lokalt brev avsänt från Spittal till Klagenfurt, dvs inom Koschers postdistrikt. Brevet är frankerat med ett 1-kreuzerfrimärke (litografi) med inskriptionen Ö. P. (Örtliche Post eller Lokal Post). Den centrala ettan är flankerad av två kors, symbolen för valutan "kreuzer". Dessutom är brevet daterat 1839 (!) dvs ett år innan utgivandet av Penny Black i England!

 

        SPITTAL STAMP              SPITTAL-KLAGENFURT           

Spittal-Klagenfurt-frimärket samt kuvertet 1839

1838  Nya Syd Wales (Australien) börjar använda ett speciellt stämplat och förbetalt brevpapper.

1839  England. En tävling utlyses av Rowland Hill, där allmänheten erbjuds att skicka in förslag på hur ett frimärket bör se ut. Här följer några av de förslagen.

WHITING                          BOGARDUS 1939                           WYON 1939

Frimärksförslag 1939 från Whiting, Bogardus och Wyon.

1840   Sir Rowland Hill sjösätter sin postala reform i Storbritannien och världens första officiellt sanktionerade frimärke, Penny Black, ser dagens ljus en majdag 1840. Kort därefter lanseras också den blå 2-pence versionen. Redan året efter kommer emellertid frimärkena ut i modifierad form, bland annat skiftar man färg på  1-penny märket som nu blir rött. 

PENNY BLACK 1840                                 TWO PENCE 1840

      Penny Black 1840                                       Two Pence Blue 1840

1842  En lokalpost i New York blir först att haka på idén och ett frimärke med Geoge Washingtons bild blir första utgåvan utanför England.

NEW YORK CITY DESPATCH 1842

New York 1842

1843  Kantonerna Zürich och Genève i Schweiz ger ut frimärken enbart giltiga inom sina respektive regioner.

ZÜRICH 1843                                 GENEVE 1843

Kantonerna Zürich respektive Geneve 1843

1843  Brasilien ger som första nation efter England ut sina och därmed Sydamerikas första frimärken.

BRASILIEN 30 reis                  BRASILIEN 60 reis                    BRASILIEN 90 reis

Brasiliens första serie 1843

1845  Lokala postmästare på skilda platser i USA ger under 1845-46 ut egna frimärken för sitt eget område, så kallade postmästarutgåvor. Här följer några exempel på sådana.

NEW YORK 1845       ALEXANDRIA 1846       MILLBURY 1846         ST LOUIS 1845

"Postmasters" från New York, Alexandria, Millbury och St Louis 1845-46

1845  Kantonen Basel i Schweiz ger ut sitt första och enda frimärke (giltigt inom regionen).

BASEL 1845

Basel-duvan 1845

1847  Ett frimärke ges ut för ett ångbåtskompani utgående från Trinidad. Frimärket föreställer båten "Lady McLeod".

LADY McLEOD 1847

Lady McLeod 1847

1847  Mauritius ger ut Afrikas första frimärken efter engelsk förebild, de berömda Post Office-märkena i två valörer. De räknas idag till världens absoluta dyrgripar.

ONE PENNY                                       TWO PENCE

Mauritius One Penny och Two Pence

1847  USA:s ger ut sina första officiellt sanktionerade frimärken föreställande uppfinnaren Benjamin Franklin samt landets förste president, George Washington.

5 CENTS                                  X CENTS

Franklin och Washington 1847

1848  Bermudas postmästare Perot framställer själv ett frimärke med hjälp av en modifierad stämpel och sin egen signatur.

HAMILTON 1848

Bermudaöarna 1848

1850  Nya Sydwales (Australien) ger ut Oceaniens första frimärkena. De berömda Sydney Views i tre valörer (1 penny röd, 2 pence blå, 3 pence grön).

SYDNEY VIEWS

Sydney Views 1850

1852  I Indien (distriktet Scind i dagens Pakistan) utkommer detta år Asiens första frimärken i färgerna vitt, blått och rött.

SCINDE DAWK 1852

Scind Dawk 1852

1855  Åtskilliga nationer hinner starta sin frimärksutgivning innan Sverige till sist börjar sin med en vapentyp i valörerna 3, 4, 6, 8 och 24 skillingbanco. Ett felaktigt klichébyte orsakar att en handfull (?) treskillingar trycks i åttaskillingens gula färg i stället för den avsedda gröna. Trots mycket sökande återfinns endast ett exemplar av det felfärgade märket och därmed är en världsraritet född.

TRESKILLING 1855

3-skilling banco 1855